Namen in uporaba mehanizacije v zimski službi se bistveno ne spreminja, vendar pa se vseeno povečuje vpliv naročnikov in izvajalcev na logistiko, nadzorom uporabe in stroškov.

Ukrepi so različni, vendar za vpliv na stroške ne predstavlja samo nabavna cena mehanizacije. Vsi spadamo v območje uspešnosti poslovanja. Torej zadane naloge je potrebno uspešno opraviti z optimalno porabo virov. Tu pa se porajajo seveda vprašanja, ali lahko preizkušene in izkustvene metode zimskega vzdrževanja cest še bolj optimiziramo, brez dodatne investicije v organizacijo, stroje in načine uporabe ter vzdrževanja le teh. 

Glede na naravo dela je seveda to mogoče, vendar pa je glede na nepredvidljivost lokalnega stanja cestišča to zelo težko. Vsekakor je potrebno za izboljšanje uspešnosti poslovanja v zimski službi zelo dobro poznati obstoječe lokalno stanje in ga nadgraditi z drugačnimi pristopi in tehnologijami.

Eden od pripomočkov k ukrepom posipanja je uporaba posipalnikov za kombinirano posipanje in posipanje tekočin.

V uporabi so različne vrste posipalnikov. Sodoben posipalnik mora omogočati potno odvisno posipanje (količina posipanja je konstantna ne glede na hitrost vožnje) s kompenzacijo širine posipanja ter z vlaženjem posipnega materiala pri preventivnem posipanju.

Slabosti posipanja s klasičnim posipalnikom:

  • počasno delovanje posipne snovi (potrebuje tekočino za delovanje)
  • občutljivost posipa na veter, turbulence in gostoto prometa
  • manjša hitrost pri posipanju (35-40 km/h) 
  • vrtinčenje in neenakomeren raztros materiala

Razlika glede na klasičnim in kombiniranim posipalnikom je v dodatnem sistemu za doziranje tekočine in v razmerju silosa za suhi material in rezervoar za tekočino. Doziranje se vrši s posipnim krožnikom ali/in z kombinacijo šob in posipnega krožnika.

Kombinirano posipanje
Posipalnik Sirius Combi

Ker kombinirani posipalnik omogoča različne načine posipanja, tj. posipanje soli, mešanice soli in peska, posipanje soli z vlaženjem, posipanje same tekočine in posipanje kombinacij, je uporabniku omogočena uporaba v vseh vremenskih pogojih. Pri posipanju same tekočine pa je omejena uporaba glede na temperature pri vlažnem cestišču do temperatur do -6°C in pri suhem do -8°C.

Posipanje se vrši preko doziranja na šobah različnih oblik (predvsem so razlike v kapaciteti šob in obliki izhodnega snopa).

Kombinirano posipanje
Kombinacija šob Sirius Combi

Prednosti posipanja s kombiniranim posipalnikom:

  • hitrejše delovanje
  • boljša slika posipanja, manj odvisnosti od vetra 
  • zmanjšanje porabe soli večji ostanek materiala na cestišču (manj dodanih akcij) 
  • zmanjšanje obremenitve okolja (uporabimo manjše količine suhih materialov)
  • višja hitrost posipanja (cca. 40-50 km/h), še višja hitrost pri 100% posipanju tekočin (50-90 km/h)

S posipanjem 100% tekočine ustvarimo film direktno na podlago. Velika je uporabnost predvsem pri preventivnem posipanju v gostem prometu, zmanjšanje količin porabljenega materiala, manjša obremenitev za okolje, časovna prednost in s tem večja varnost v prometu.

Investicija v kombiniran posipalnik in tehnologijo za mešanje in hranjenje raztopin se po ocenah Strassen NRW Nemčija amortizira v približno 6-tih letih.

Več o mešalni tehnologiji: RikoMix in RikoHran

Posipalnik za kombinirano posipanje: Sirius Combi AST